Skoči na glavno vsebino

Status športnika

Spoštovani starši in učenci!

Na področju urejanja prilagoditev šolskih obveznosti za učence športnike je prišlo do nekaterih sprememb.

ZŠpo-1 v 32. členu določa, da se posameznik lahko registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo ali Zvezo za šport invalidov – Paraolimpijski komite, in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

  1. člen ZŠpo-1 določa, da mora biti vrhunski športnik star vsaj 14 let, da se ga, glede na njegov dosežen rezultat, razvrsti v naziv mladinskega, državnega perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. V skladu z 18. točko 2. člena ZŠpo-1 je vrhunski športnik, športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v osnovni šoli ne morejo pridobiti statusa vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji (tj članski kategoriji).

Starši lahko vložijo vlogo:

– za status VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, če je otrok star vsaj 14 let in dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti v absolutni (članski) konkurenci

– za status PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, če bo v tekočem šolskem letu star najmanj 12 let, je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Na podlagi vloge staršev odloča o dodelitvi ravnatelj, ki si pred tem si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Pri odločanju o dodelitvi statusa športnika se upošteva predvsem obseg trenažnih obveznosti, priprav na tekmovanja in tekmovanj, ki se lahko bistveno razlikujejo pri posameznih športnih panogah. Prilagoditev so deležni tisti športniki, ki izkazano ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti zaradi daljših odsotnosti od pouka ali obsežnega trenažnega procesa v obdobju priprav na tekmovanja. Vloge so obravnavane individualno.

Ravnateljica Andreja Modic, prof.

Dostopnost