Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti za 7. razred

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

V prihodnjem šolskem letu bo vaš otrok  vstopil v tretje triletje osnovne šole. Del obveznega programa so obvezni izbirni predmeti, ki jih učenec izbira glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenosti.

Vsak učenec si mora izbrati dve uri  obveznih izbirnih predmetov, lahko pa si izbere tudi tri ure.

Predmeti se razlikujejo po trajanju in možnosti izbire. Pripravili smo vam kratek pregled izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo na naši šoli.

V kolikor boste uveljavljali oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih, morate pravočasno posredovati vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le za eno uro tedensko in ji priložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 

Ravnateljica

Andreja Modic, prof.

 

Triletni izbirni predmeti

NEMŠČINA 1 (2 uri tedensko)

je med najpomembnejšimi jeziki v Evropi. Nemško govoreče dežele so naše najbližje sosede, s katerimi tesno sodelujejo slovensko gospodarstvo, turizem in promet. Nemščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko.

Učiteljica Marija Petek

FRANCOŠČINA 1 (2 uri tedensko)

je drugi najpomembnejši evropski jezik in eden od uradnih jezikov EU. Francoščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. V prvem letu učenja bodo učenci razvijali govorne in pisne osnove tega jezika ter spretnosti slušnega razumevanja s pomočjo raznih dejavnosti in situacij (družina, prijatelji, šola …).

Učiteljica Marija Petek

HRVAŠČINA 1 (2 uri tedensko)

To je jezik naših sosedov, najbolj podoben slovenščini, zato učenje poteka hitro. Imamo veliko priložnosti za sporazumevanje z naravnimi govorci hrvaščine (na morju, stiki s sorodniki in prijatelji …). Spoznavamo kulturo in običaje, hrvaška mesta, znamenitosti … Poslušamo glasbo, gledamo filme, uporabljamo različne medije … Pri hrvaščini 1 se naučimo predstaviti sebe in druge, spoznamo ožje in širše okolje, se pogovarjamo o prostem času, športu, umetnosti, se naučimo kupovati v trgovini, poimenovati hrano in pijačo, uporabljati različne storitve …

Učiteljica: Tajana Stevanović/Anja Briški Merkaš

Izbirni predmeti, vezani na razred

VERSTVA IN ETIKA 1 (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, pri katerem učenci spoznavajo verstva sveta, svetove različnih verstev, vzore in vzornike ter mesto posameznika v veri in svetu. Učiteljica Marinka Mate

FILOZOFIJA ZA OTROKE: KRITIČNO MIŠLJENJE (1 ura tedensko)

Kakšen je moj odnos do sveta, narave in kulture? Kako lahko probleme rešujem na ustvarjalen način? Kakšen je odnos med svobodo in pravili? Kakšen pomen imajo vrednote? Ali zakoni v celoti uresničujejo pojem pravičnosti? Dokončnih odgovorov morda ne boš dobil, analiza življenjskih primerov pa bo odprla ustvarjalen dialog med tabo in učiteljem. Ponudila ti bo priložnost, da se s svojo radovednostjo vključiš v sodobno, nenehno spreminjajočo se družbo.

Spoznaj svoj razum in se nauči boljšega sporazumevanja!

Učiteljica Marinka Mate

OKOLJSKA VZGOJA 1 (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, ki poskuša v učencih zbuditi skrb za okoljske probleme tako v domači okolici kot tudi širše. Gradi skupno pripadnost okolja in človeka v sožitju vseh živih bitij, razvija pripravljenost in sposobnost za odgovorno ravnanje, ki bo omogočalo kakovostno in zdravo življenje tudi prihodnjim generacijam. Če hočeš reševati svet, začni pri naravnem okolju …

Učiteljica Marinka Mate

LIKOVNO SNOVANJE 1 (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet likovna vzgoja v sedmem razredu. Razvija domišljijo in ustvarjalnost, emocionalno občutljivost in motorične spretnosti ter razvija delovne navade.

Učiteljica Katarina Drobnič

LOGIKA 1 (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, pri katerem učenec razvija logično mišljenje, vztrajno in urejeno delo, govor in medsebojno komunikacijo. Seznani se z izjavnimi načini in osnovnimi izjavnimi povezavami, temeljnimi pravili sklepanja in  analiziranjem  problemov.

Učiteljica Marija Ahčin

RAČUNALNIŠTVO – Urejanje besedil (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, kjer se učenci seznanijo z urejanjem besedil in pošiljanjem elektronske pošte, z obdelavo gradiv s svetovnega spleta ter  shranjevanjem podatkov.

Učitelj Marjan Novak

 

 

Enoletni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali samo v 7. razredu

 

OBDELAVA GRADIV – LES (1 ura tedensko)

Pri predmetu učenci spoznavajo gradivo ob oblikovanju in izdelavi predmetov iz lesa. Spoznavali bodo tudi delo in poklice v obrtnem in industrijskem obratu, ogledali si bodo proizvodne procese v posameznih obrtnih in industrijskih obratih. Učenci se bodo med drugim lotili izdelave izdelka po delno pripravljeni dokumentaciji, proti koncu šolskega leta pa bodo izdelali projektno nalogo: lasten izdelek. Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni šolski tehnični delavnici. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

Učiteljica Andreja Zdravič Bauer

ŠPORT ZA SPROSTITEV (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, ki omogoča učencem, da spoznajo nove zvrsti športa, zlasti tiste, za katere redni pouk športne vzgoje nima možnosti. Cilji teh aktivnosti so zlasti na rekreativno sprostitveni ravni, kar omogoča kakovostno izrabo prostega časa. Aktivnost bo vsebovala krajevne možnosti: hojo, tek, kolesarjenje, plavanje, smučanje, veslanje, namizni tenis, badminton in še kaj po želji učencev. K predmetu naj se prijavijo učenci, ki imajo šport res radi.

Učitelji ŠPO

 

Enoletni izbirni predmeti, ki se izvajajo v 7. in 8. razredu.

 

VEZENJE – OSNOVNI VBODI IN TEHNIKA VEZENJA (1 ura tedensko)

Učenci spoznajo, kaj je vezenina, seznanijo se z zgodovino vezenja v Sloveniji in Evropi, spoznajo osnovne vbode in tehniko vezenja (stebelni vbod, ploščati vbod, zančni vbod in križni vbod), izdelajo izdelke in pripravijo razstavo svojih in starih vezenin.

Učiteljica Lea Urh

RASTLINE IN ČLOVEK (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu učenci poglobijo in razširijo znanje o pomenu rastlin v človekovem življenju in izoblikujejo pozitiven odnos do njih.  Predmet ima namen poudariti in spoznati, kako pomembna je ta življenjska oblika in kako pomembno je prav varovanje rastlin in njihovih življenjskih okolij. Hkrati naj bi učenci spoznali, da spremljajo rastline človeka že od njegovega nastanka – da so mu bile od vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd. Pri tem izbirnem predmetu spoznavajo učenci različne rastline in njihovo uporabno vrednost, pa tudi njihovo ogroženost. Spoznajo, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih zaradi človekovega nerazumnega delovanja.

Učiteljica Lea Urh

ORGANIZMI  V NARAVNEM  IN  UMETNEM  OKOLJU (1 ura tedensko)

Učenci spoznavajo življenjske potrebe živih bitij; spoznajo, da je vsako rušenje naravnega ravnotežja lahko usodno za preživetje organizmov in se ob gojenju organizmov  naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji.

Učiteljice biologije

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (1 ura tedensko)

Predmet je namenjen posebno tistim, ki jih zanima spoznavanje in poglabljanje znanja iz prehrane, z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učenci spoznavajo: hranilne snovi in njihov vpliv na zdravje; kakovost živil in jedi; praktično pripravo hrane; prehranske navade (dobre, slabe, bonton pri mizi, pogrinjek …). Učenci vse to spoznajo predvsem preko praktičnega dela, kjer uporabljajo in razvijajo tudi njihove ročne spretnosti in krepijo ustvarjalnost. V okviru pouka SPH učenci obiščejo sejem Narava-zdravje. Stroški ogleda in prevoza znašajo cca 10 €, ki ga krijejo starši. Ko opravimo 35 ur pouka, zaključimo z izvajanjem izbirnega predmeta.

Učiteljica Magda Oražem ali Saša Peterlin

 

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, sestavljen iz 4 tematskih sklopov: Kako smo potovali?, Srednjeveške zgodbe, Slovenci kot vojaki, Selitve skozi zgodovino. Učitelj pod dogovoru z učenci izbere dva sklopa.

Učenci bodo spoznali hrano, oblačila srednjega veka, življenje vitezov, celjskih grofov, kako so potovali Slovenci nekoč…

Del učnih ur je namenjen terenskemu delu in kot mladi zgodovinski raziskovalci bodo učenci ribniške zgodovinske zanimivosti spoznavali, preučevali, zapisovali, risali …

Učitelj Janez Tanko

LITERARNI KLUB (1 ura tedensko)

je enoletni predmet in nadgrajuje predmet Slovenščina.  Zajema branje in ustvarjanje leposlovnih besedil. Učenci bodo razvijali pozitiven odnos do knjige, ob branju si bodo oblikovali osebnostno identiteto in se spoznavali z drugimi kulturami.

Učiteljica: Majda Ilc Hussein

ANSAMBELSKA IGRA (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, pri katerem se bodo učenci urili v petju in igranju na glasbila (ksilofon, metalofon, bobni; bas kitara, klaviature). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko igrajo tudi svoj inštrument. Izbirali bodo med naslednjimi vsebinami: priredbe skladb klasične glasbe, priredbe popularne in jazzovske glasbe, ljudska glasba. Učenci bodo imeli tudi možnost oblikovati lastne spremljave, skladati različne glasbene oblike (pesem, popevko, variacijo, rondo …). Delo bodo predstavili na različnih prireditvah.

Učiteljica Nataša Arko

 

Zbrala

Majda Valčić, pom. ravn.

 

 

Dostopnost