Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti za 8. razred

 

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ponovno je pred vašimi otroki odločitev o obveznih  izbirnih predmetih.

Vsak učenec si mora izbrati dve uri  obveznih izbirnih predmetov, lahko pa si izbere tudi tri ure.

Predmeti se razlikujejo po trajanju in možnosti izbire. Pripravili smo vam kratek pregled izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo na naši šoli. Če vaš otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom in bi želeli

 uveljavljati oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih, morate pravočasno posredovati vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le za eno uro tedensko in ji priložiti potrdilo o vpisu.

 

Ravnateljica

Andreja Modic, prof.

 

Triletni izbirni predmeti

NEMŠČINA 2 (2 uri tedensko)

Nemščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. V 8. razredu se bodo učenci pogovarjali o prostem času, rojstnem dnevu, zdravju in zdravem življenju, počitnicah, o naročanju v restavraciji …

S predmetom lahko nadaljujejo učenci, ki so bili vanj vključeni že letos, ter tisti, ki predhodno izkažejo zadovoljivo predznanje.

Učiteljica Marija Petek

HRVAŠČINA 2 (2 uri tedensko)

Hrvaščina 2  je namenjena učencem, ki so že obiskovali pouk Hrvaščine 1 v šolskem letu 2018/19 in bodo svoje znanje nadgrajevali. Pogovarjali se bomo o življenju na Hrvaškem, njihovih navadah in posebnostih, podrobneje spoznali rastlinski in živalski svet, prelistali kakšno dobro knjigo in časopis …

Učiteljica Tajana Stevanović

 

Izbirni predmeti, vezani na razred

VERSTVA IN ETIKA 2 (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, pri katerem učenci spoznavajo odnose znotraj in med verskimi skupnostmi, vrednote in etiko različnih verstev, njihov odnos do družine, prijateljev, ljubezni, dela … Odkrij, v kaj veruješ, in spoznaj verovanja človeštva!

Učiteljica Marinka Mate

FILOZOFIJA ZA OTROKE: ETIČNA RAZISKOVANJA (1 ura tedensko)

Kakšen je moj odnos do sveta, narave in kulture? Kako lahko probleme rešujem na ustvarjalen način? Kakšen je odnos med svobodo in pravili? Kakšen pomen imajo vrednote? Ali zakoni v celoti uresničujejo pojem pravičnosti? Dokončnih odgovorov morda ne boš dobil, analiza življenjskih primerov pa bo odprla ustvarjalen dialog med tabo in učiteljem. Ponudila ti bo priložnost, da se s svojo radovednostjo vključiš v sodobno, nenehno spreminjajočo se družbo.

Spoznaj svoj razum in se nauči boljšega sporazumevanja!

Učiteljica Marinka Mate

OKOLJSKA VZGOJA 2 (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, ki poskuša v učencih zbuditi skrb za okoljske probleme tako v domači okolici kot tudi širše. Gradi skupno pripadnost okolja in človeka v sožitju vseh živih bitij, razvija pripravljenost in sposobnost za odgovorno ravnanje, ki bo omogočalo kakovostno in zdravo življenje tudi prihodnjim generacijam. Če hočeš reševati svet, začni pri naravnem okolju …

Učiteljica Marinka Mate

LIKOVNO SNOVANJE 2 (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet in nadgrajuje predmet likovna vzgoja v 8. razredu devetletke. Razvija domišljijo, ustvarjalnost, emocionalno občutljivost, motorične spretnosti in delovne navade.

Učiteljica Katarina Drobnič

LOGIKA 2 (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet logika 1. Učenci se naučijo zanikati izjave oblike vsak … in vsaj en …, utrjujejo znanje izjavnih povezav in se naučijo ločevati dobro in pomanjkljivo razlago.

Učiteljica Marija Ahčin

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, kjer učenci poglobijo znanje iz oblikovanja besedil in urejanja tabel. Učijo se izdelave in obdelave računalniških slik, izdelave grafikonov in urejanja podatkov v preglednicah. Naučijo se izdelave preproste spletne strani ter se seznanijo z izdelavo osnovnega algoritma in njegovim zapisom v programskem jeziku.

Učitelj Marjan Novak

 

Enoletni izbirni predmet, ki se bo izvajal samo v 8. razredu

ŠPORT ZA ZDRAVJE (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, pri katerem učenci spoznajo pravilen pristop k vsakodnevni vadbi, vaje, ki pripomorejo k izboljšanju splošne telesne kondicije, pa tudi posebne vaje za utrjevanje posameznih delov telesa. Sem spadajo naslednje vsebine: atletika, košarka, odbojka, plavanje in splošna telesna priprava.

Učitelji ŠPO

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI (1 ura tedensko)

Učenci spoznavajo in obdelujejo predvsem umetne snovi, z njimi pa še druga gradiva, kot so: usnje, tekstil, slama, papirna in lesna gradiva, lahko pa tudi mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. Spoznali bodo različne načine proizvodnje, pričeli z izdelavo izdelka, z različnimi postopki (oblikovanje, preoblikovanje, odrezovanje, spajanje, preizkušanje, vrednotenje, ocenjevanje…). Spoznavali bomo tudi delo in poklice v obrtnem in industrijskem obratu, ogledali si bodo proizvodne procese v posameznih obrtnih in industrijskih obratih. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Učiteljica Andreja Zdravič Bauer

 

Enoletni izbirni predmeti

Izbirate lahko le med tistimi, ki jih niste obiskovali v 7. razredu!

RASTLINE IN ČLOVEK (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, ki se povezuje s predmetom naravoslovje in je nadgradnja predmeta biologija. Učenci bodo spoznavali pomen rastlin in njihovo uporabnost za človeka. Izvajali bodo terensko, laboratorijsko in praktično delo.

Učiteljica Lea Urh

ORGANIZMI  V NARAVNEM  IN  UMETNEM  OKOLJU (1 ura tedensko)

Učenci spoznavajo življenjske potrebe živih bitij; spoznajo, da je vsako rušenje naravnega ravnotežja lahko usodno za preživetje organizmov in se ob gojenju organizmov  naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji.

Učiteljice biologije

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, pri katerem bodo učenci spoznavali zdravo prehrano in prehranjevalne navade ter  postopke priprave hrane. Pouk bo potekal v razredu, in sicer teoretični del po eno šolsko uro, in v šolski kuhinji s praktičnim delom v blok urah. V okviru pouka SPH učenci obiščejo sejem Narava – zdravje. Stroški ogleda in prevoza krijejo starši. Ko opravimo 35 ur pouka, zaključimo z izvajanjem izbirnega predmeta.

Učiteljica Magda Oražem ali Saša Peterlin

NAČINI PREHRANJEVANJA (1 ura tedensko)

Predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Glavni namen je osveščanje učencev o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja  ter  nadaljevanje  in  nadgradnja  učnih  vsebin,  pridobljenih  pri  predmetu gospodinjstvo. Učijo se o pomenu ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, spoznajo  slovenske narodne jedi, druge načine prehranjevanja  (vegetarijanstvo,  makrobiotika,  bio prehrana)  ter  njihove  prednosti  in slabosti,  prehrano  v  različnih  starostnih  obdobjih, seznanjamo se s prehrano v naravi, v izrednih razmerah in ob različnih praznovanjih. Pouk  zajema  veliko  praktičnega  dela.

Učiteljica Saša Peterlin

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, sestavljen iz 4 tematskih sklopov: Kako smo potovali?, Srednjeveške zgodbe, Slovenci kot vojaki, Selitve skozi zgodovino. Učitelj po dogovoru z učenci izbere dva sklopa. Učenci bodo spoznali hrano, oblačila srednjega veka, življenje vitezov, celjskih grofov, kako so potovali Slovenci nekoč…

Del učnih ur je namenjen terenskemu delu in kot mladi zgodovinski raziskovalci bodo učenci ribniške zgodovinske zanimivosti spoznavali, preučevali, zapisovali, risali …

Učitelj Janez Tanko

GLEDALIŠKI KLUB (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, pri katerem bodo učenci spoznavali gledališče kot prostor, se igrali gibalne igre, vadili različno mimiko svojega obraza, recitirali, plesali in se gibali ob glasbi, izdelali kostume in maske, poslikali svoj obraz, obiskali gledališče in si ogledali predstavo, se preizkusili v različnih vlogah, kot igralci, režiserji, scenografi …

Učiteljica Anja Briški Merkaš

LITERARNI KLUB (1 ura tedensko)

je enoletni predmet in nadgrajuje predmet Slovenščina.  Zajema branje in ustvarjanje leposlovnih besedil. Učenci bodo razvijali pozitiven odnos do knjige, ob branju si bodo oblikovali osebnostno identiteto in se spoznavali z drugimi kulturami.

Učiteljica slovenščine

ANSAMBELSKA IGRA (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, pri katerem se bodo učenci urili v petju in igranju na glasbila (ksilofon, metalofon, bobni; bas kitara, klaviature). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko igrajo tudi svoj inštrument. Izbirali bodo med naslednjimi vsebinami: priredbe skladb klasične glasbe, priredbe popularne in jazzovske glasbe, ljudska glasba. Učenci bodo imeli tudi možnost oblikovati lastne spremljave, skladati različne glasbene oblike (pesem, popevko, variacijo, rondo …). Delo bodo predstavili na različnih prireditvah.

Učiteljica Nataša Arko

 

Zbrala in posodobila

Majda Valčić, pom. ravn.

 

Dostopnost